Villkor för Roslagswhisky Eko No. 1

Definitioner

I detta erbjudande gäller följande definitioner om inget annat anges: med “Bolaget” eller ”Norrtelje Brenneri” avses Norrtelje Brenneri Aktiebolag med organisationsnummer 556489-6255. Med ”Beställaren” eller ”Fatägaren” menas den part som väljer att ta del av faterbjudandet.

Fatfyllning

Fatet fylls senast nittio (90) dagar efter det att anmälan samt likvid är Bolaget tillhanda. På skuldebrevet (fatägarbeviset) framgår preliminär fatfyllningsdag för råspriten. Beställaren kan delta på fatfyllningsdagen, så även ta med gäster. Eventuella gäster måste dock betala för besöket enligt Bolagets gällande prislista. Deltagandet ska anmälas till whisky@norrteljebrenneri.se.

Fatlagringsdagar med provsmakning

Bolaget avser att anordna fatlagringsdagar där fatägare ges möjlighet till provsmakning, så även ta med gäster. En serveringsavgift (cirka 20 kr/cl) måste tas ut i enlighet med gällande lagar. Eventuella gäster måste betala för besöket enligt Bolagets gällande prislista. Datum för fatlagringsdagar aviseras i god tid direkt till Beställaren.

Tilldelning

Detta erbjudande är riktat till en begränsad krets av privatpersoner över 20 år, föreningar och företag, vars intresse är att ta del av och följa utvecklingen av Bolagets faterbjudande av whisky. Någon garanti för tilldelning finns ej. Bolagets styrelse beslutar om tilldelning av reserveringen och därmed storleken på det räntefria lånet. Om synnerliga skäl finns kan Bolagets styrelse när som helst besluta om att avsluta en reservering och återbetala det räntefria lånet.

Anmälan

När anmälningssedeln är Bolaget tillhanda skickas en avräkningsnota till Beställaren. På avräkningsnotan framgår lånesumman och fatvårdsavgiften. Lånesumman och fatvårdsavgiften ska vara Bolaget tillhanda senast 14 dagar efter att avräkningsnotan skickats till Beställaren. Så snart likviden är Bolaget tillhanda skickar Bolaget ett skuldebrev (fatägarbevis) till Beställaren per post.

Leverans av innehållet

Efter tidigast tre år kan whiskyn betalas och hämtas ut genom ett godkänt försäljningsställe i Sverige i enlighet med gällande lagar vid buteljeringstillfället. Uthämtningsstället beslutas av Bolaget i samråd med Beställaren. Observera att anmälningssedelns angivna priser inte inkluderar alkoholskatt, moms och försäljningsställets eventuella prispåslag. Kortast möjliga lagringstid är tre år. Beställaren ansvarar för att hämta ut whiskyn senast ett år från dagen för leveransbeställning. I annat fall återgår whiskyn till Norrtelje Brenneri utan möjlighet till kompensation.

Whiskyns karaktär

Alla fat är individuella och därför kan whiskyns karaktär, doft, smak och volym skilja sig åt.

Oförutsedda händelser

Vid oförutsedda händelser som leder till att innehållet eller fatet skadas kommer Bolaget i största möjliga mån, upp till erlagt fatpris, att ersätta Beställaren enligt Bolagets förslag vid var tids eventuella oförutsedda händelse.

Force majeure

Norrtelje Brenneri ansvarar inte för skador som orsakats Bolaget till följd av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, import- eller exportrestriktioner, eldsvåda, olyckshändelse eller annan jämförbar omständighet som ligger utanför Bolagets kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Norrtelje Brenneri är föremål för eller själv vidtar sådan konfiktåtgärd.

Behandling av personuppgifter

I fråga om behandling av personuppgifter gäller GDPR.

Prisexempel

Whisky + buteljering på flaskor + etikett: 12 000 SEK

Alkoholskatt vid alkoholhalt om 58 %: 7 200 SEK

Försäljningsställets påslag: 2 438 SEK

Moms på ovan (25 %): 5 409 SEK

Fatvårdsavgift och försäkring (3 år): 2 250 SEK

Antaget slutpris: 29 297 SE

Erbjudande
Erbjudandet omfattar reservering och fatvårdsavgift (tre år) av ett 30-litersfat med råsprit. Reserveringen av fatet är villkorat av ett räntefritt lån till Bolaget som återbetalas tidigast efter tre år när whiskyn är färdig och så snart Beställaren beställt leverans av whiskyn genom ett godkänt försäljningsställe. Kortast möjliga lagringstid är tre år.
Den färdiga whiskyn buteljeras på 48 flaskor á 0,5 liter och hämtas ut genom ett godkänt försäljningsställe i Sverige i enlighet med gällande lagar vid uthämtningstillfället. I erbjudandet ingår buteljering, en plakett med valfri text som fästs på fatet, flaskor och valfri text på flaskans etikett (endast ett textalternativ á 48 flaskor). Önskad text på flaskans etikett ska meddelas i samband med buteljering.

Lagring och eventuell buteljering
Kortast möjliga lagringstid är tre år och längsta möjliga lagringstid är sju år. Önskas längre lagringstid än tre år ska detta meddelas i samband med anmälan. Volymen uppgår efter tre års lagring till 48 st flaskor à 0,5 liter whisky. Under lagring reduceras fatinnehållet, på grund av avdunstning, både i volym och i alkoholstyrka. Buteljeringen görs vid den alkoholstyrka fatets innehåll nått vid butljeringstillfället (cask strength). Eventuellt buteljeringsdatum beslutas av Bolaget och sker så snart Beställaren påkallat köpet genom ett godkänt försäljningsställe. Beställaren har möjlighet att köpa ut det tomma fatet efter buteljering om detta anmäls till Bolaget i samband med det påkallade köpet. Det tomma fatet kostar 3 400 kr (inkl. moms).

Lån
Lånet innebär att Bolaget reserverar fatets innehåll för Beställaren. Lånet är räntefritt (0 % ränta) och behandlas som ett normalt lån genom det skuldebrev (fatägarbevis) som Bolaget skickar ut i samband med att likviden har kommit Bolaget tillhanda. Lånet får inte överlåtas av Beställaren. Lånet återbetalas/kvittas tidigast tre år räknat från dagen då fatet fylls och när Beställaren påkallat köpet av whiskyn via ett godkänt försäljningsställe. Reserveringen av fatets innehåll gäller fram till dess att lånet är återbetalt/kvittat. Reserveringen förfaller när lånet återbetalas.
Lånet betalas tillbaka i sin helhet vid ett tillfälle och till det kontonummer Beställaren meddelar Bolaget. Om Bolaget eller Beställaren avbryter reserveringen i förtid (innan tre år har förflutit) ska lånet återbetalas till Beställaren. Bolaget har dock rätt att behålla fatvårdsavgiften.

Fatvårdsavgift och försäkring
I samband med reservering av fatet tillkommer en fatvårdsavgift om 2 550 kr (inkl. moms) vilken inkluderar en försäkring och avser de kommande tre åren. Enligt överenskommelse mellan Bolaget och Beställaren kan fatet lagras längre än tre år och då tillkommer en fatvårdsavgift enligt nuvarande prismodell. Längsta lagringstid är sju år eller överenskommelse med Norrtelje Brenneri.

Antaget slutpris
När lånet är återbetalt och whiskyn ska köpas ut tillkommer alkoholskatt, moms och försäljningsställets eventuella prispåslag. Observera att slutpriset kan skilja sig faten emellan då det är svårt att på förhand förutse exakt mängd och alkoholhalt i faten. Alkoholhalten påverkar i sin tur alkoholskatten och därmed slutpriset för Beställaren. Antagna slutpris som Norrtelje Brenneri indikerar kan därför inte garanteras.

Informationsgivning och förändrade uppgifter
All framtida informationsgivning gällande whiskyfaten, fatfyllning, fatlagringsdagar, buteljering och leveransinstruktioner sker direkt till Beställaren eller genom Bolagets hemsida www.norrteljebrenneri.se. Förändras uppgifter som Beställaren lämnat på anmälningssedeln som adress m.m. ska Bolaget informeras via e-mail whisky@norrteljebrenneri.se.

Gällande lagar och justering av villkor
Om gällande lagstiftning förändras äger Bolaget rätt att ändra dessa villkor så att villkoren anpassas efter den nya lagstiftningen. Ändringarna beslutas av Bolagets styrelse och meddelas på Bolagets hemsida www. norrteljebrenneri.se

Avtalets giltighet
Avtalet är giltigt under förutsättningar att Beställaren uppfyller dessa villkor. I det fall Bolaget bedömer att ovan förutsättning inte uppfylls eller om synnerliga skäl uppstår äger Bolaget rätt att avbryta reserveringen och återbetala lånet. Om Bolaget avbryter reserveringen med stöd av ovan äger inte Beställaren någon rätt att rikta några ekonomiska krav mot Bolaget. Om Bolaget eller Beställaren i förtid (innan tre år har förflutit) avbryter reserveringen ska lånet återbetalas till Beställaren. Reserveringen förfaller när lånet återbetalas. Bolaget har dock rätt att behålla fatvårdsavgiften.

Norrtelje Brenneri – Spirit of Stockholm Archipelago Norrtelje Brenneri är ett bränneri beläget i hjärtat av Roslagen där exklusiva drycker varsamt produceras för hand.
  Norrtelje Brenneri AB, Lohärads Söderby 11, 761 72 Norrtälje Sweden
info@norrteljebrenneri.se
+46 176 22 71 30

Besök oss!

You must be 21 years old to visit this site.

Please verify your age